SERVEIS

1

Moviment de terres

  • Excavacions
  • Retirada de terres
  • Rebliments
  • Anivellaments
  • Urbanitzar per dotar dels serveis bàsics

2

Subministrament de:

 

  • Àrids reciclats de residus de la construcció
  • Àrids siderúrgics procedents d’escòries siderúrgiques

3

Transport d’àrids

4

Enderrocs

5

Servei de triturat i garbellat d’àrids